นักเรียนพันธุ์ใหม่ ไม่ใช่แค่เรียนเก่ง (ตอนที่ 1)

โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ

โลกอนาคต 4.0 เป็นโลกที่ต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง นักเรียนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตต้องมีสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่บนความไม่แน่นอน นักเรียนในอนาคตต้องพร้อมประกอบอาชีพที่ยังไม่มีในวันนี้ นักเรียนพันธุ์ใหม่ คือ นักเรียนที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต การสร้างสมรรถนะนักเรียนพันธุ์ใหม่ คือ การสร้างความสามารถที่เป็นตัวตนของนักเรียนโดยหล่อหลอมจากองค์ประกอบหลายด้าน อาทิเช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิธีคิด และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ

ในบทความนี้ จะมุ่งเน้นประเด็น เรื่อง สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) คนที่เรียนเก่ง ความรู้ดี แม่นยำทฤษฏี ก็เผชิญปัญหาที่ไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีความรู้ดี จำได้แม่น เรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยสูง เมื่อต้องลงแข่งขันการทำโครงงานจากโจทย์ใหม่นักเรียนก็เผชิญปัญหาไม่สามารถใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์จริงได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ทนายความมือใหม่มีความแม่นยำในข้อกฎหมาย ความรู้ดี ก็อาจแพ้คดีในศาลเมื่อต้องว่าความในสถานการณ์จริง

ความรู้มีหลายระดับ ความรู้ระดับ Know What เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง เป็นความรู้แบบรู้อะไร

ความรู้ในระดับ Know How และ Know Why เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง สามารถปรับใช้ความรู้ได้ในสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป นักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องการความรู้ที่พร้อมสำหรับอนาคต ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ข้อเท็จจริง

การสร้างสมรรถนะด้านความรู้ให้กับนักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจากเดิม ตารางด้านล่างแสดงลักษณะองค์ความรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน และแนวทางการสร้างสมรรถนะด้านความรู้ให้กับนักเรียนพันธุ์ใหม่

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องได้รับการบ่มเพาะสมรรถนะด้านความรู้แบบนำไปใช้งานจริงได้ (Actionable Knowledge) การจัดการศึกษาระดับโรงเรียนต้องมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะด้านความรู้โดยสร้างกระบวนการที่นักเรียนสามารถนำความรู้แบบข้อเท็จจริง Know What ไปสร้างเป็นความรู้แบบ Know How และ Know Why เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านความรู้ที่พร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน

*โปรดติดตาม ตอนต่อไป ของนักเรียนพันธุ์ใหม่