Learning Designer มิติใหม่ ม.กรุงเทพ ปฏิรูปการศึกษารับกระแส Education Disruption

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของม.กรุงเทพ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ รมช.ศึกษาธิการได้กล่าวชมว่า “ม.กรุงเทพเป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ปรับตัวรองรับอนาคต เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติจริง” ซึ่งสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติ Education Disruption อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กเจเนอเรชั่น Z ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทัน ก็เสี่ยงต่อการไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ ดังปรากฏให้เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ปรับตัวไม่ทันทยอยปิดตัวลง ส่วนบริษัทเอกชนจำนวนมากก็เปิดสอนคอร์สเฉพาะทางของตนเอง เพราะตลาดงานไม่สนใจปริญญา แต่สนใจคนที่ทำงานได้จริงมากกว่า อีกทั้งความรู้ยังสามารถหาได้ทั่วไปในโลกดิจิทัล ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเหมือนเดิม

ม.กรุงเทพได้เร่งปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อต้านวิกฤตินี้อย่างเป็นรูปธรรมล่วงหน้ามานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทลายกำแพงระหว่างคณะแบบ Open Platform เพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งเช่นแต่ก่อน อีกทั้งยังเสริมสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง ด้วยการระดมทำความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์ตลาดงานระดับสากล พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายของชีวิตในฐานะทรัพยากรของโลกผู้มีขีดความสามารถที่เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้

ล่าสุด ม.กรุงเทพยังตั้งเป้าที่จะเปิดกว้างทางการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางแบบ Student-centric Learning อย่างแท้จริง ด้วยการริเริ่มโครงการสรรหา Learning Designer และ Learning Experience Designer โดยใช้วิชา GE (General Education) ซึ่งสอนทักษะพื้นฐานและทักษะจำเป็นทางสังคมสำหรับศตวรรษที่ 21 เป็นวิชานำร่อง ด้วยเป้าประสงค์ที่จะ “ทำให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้กำเนิดพลังแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขในการเรียนทุกๆ นาที”

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ Student-centric Learning เป็นปณิธานที่ส่งตรงมาจากอธิการบดีเพชร โอสถานุเคราะห์ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ต่อจนถึงคณาจารย์ทุกคน เพราะมุ่งหวังให้นักศึกษามีความสุขและสนุกในการเรียนรู้

“ที่ผ่านมาการศึกษาไทยมักไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับความต้องการของผู้เรียนเท่าที่ควร โดยยึดอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักว่าอยากสอนอะไร เนื้อหาแบบไหนที่เหมาะสม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและความสามารถเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่มีใครเก่งกว่าใคร แต่ใครเก่งด้านใดต่างหาก ด้วยความเข้าใจในตัวผู้เรียนเช่นนี้ ม.กรุงเทพจึงยังคงเตรียมเนื้อหาวิชาที่เข้มข้นและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ยกเครื่องการสอนด้วยการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการฝึกปฏิบัติ ผลักดันเด็กแต่ละคนไปให้สุดทางที่เขาชอบและถนัดในลักษณะ Personalized Learning พร้อมทั้งริเริ่มโครงการ Learning Designer และ Learning Experience Designer ขึ้น เพื่อสร้างศูนย์กลางผู้กำเนิดพลังแห่งการเรียนรู้”

รศ.ดร.ทิพรัตน์ กล่าวว่า “ศูนย์กลางผู้กำเนิดพลังแห่งการเรียนรู้” คือการหยั่งลึกลงไปสู่จิตใจของผู้เรียนผ่านโครงสร้างแบบ Open Platform โดยคัดเลือกผู้เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มาเป็นต้นแบบของ Learning Designer ผู้ออกแบบสาระที่อยากเรียนรู้ โครงสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองร่วมกับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์เข้าใจความต้องการของนักศึกษาอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ยังคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ต้นแบบมาเป็น Learning Experience Designer ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้ตรงตามความต้องการ ความคาดหวัง และรสนิยมของเด็กที่แตกต่างกันไป โดยกระตุ้นให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นสื่อกลางส่งสาระเนื้อหาผ่านกิจกรรมและโจทย์ปัญหาต่างๆ ภายใต้การชี้แนะแนวทางอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้ทำหน้าที่โค้ช

ที่มาของข่าว