Ecosystem

เพื่อจะส่งนักศึกษาไปยังอาชีพการงานที่คาดหวังในอนาคต มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมุ่งสร้าง ecosystem ให้แข็งแรง ด้วยการทำความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน องค์กร และบริษัทซึ่งเซ็น MoU กับม.กรุงเทพนั้นพร้อมที่จะนำองค์ความรู้จากโจทย์จริงมาให้นักศึกษาได้ลงมือทำ อันจะเป็นการเสริมสร้างทั้ง Soft Skill และ Professional Skill ให้นักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะที่ตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างแท้จริง สถิติการได้งานทำ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มเป็นบทพิสูจน์ว่า ecosystem ของม.กรุงเทพแข็งแกร่งเพียงใด

ส่วนหนึ่งของพันธมิตร ม.กรุงเทพ

บริษัท / ผู้ประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐ

สมาคมวิชาชีพ